کانسر سینه

ماندانا

2021-05-29T06:28:12+03:30

ماندانا هستم کانسر سینه گرفتم و درحال حاضر تحت درمانم قبل از اینکه شیمی درمانیم شروع بشه موهام را کوتاه کردم. ده روز بعد از اولین جلسه ی شیمی درمانی، وقتی پیش دکترم رفتم ازم پرسید موهات ریخت؟ گفتم نه انگار به حرف دکتر بسته بودند... سه روز بعد وقتی از خواب بیدارشدم دیدم روی [...]

ماندانا2021-05-29T06:28:12+03:30